Refusion ved køb af børneteater og opsøgende teater

Hvad er børneteater og hvad er opsøgende teater

Ved børneteater forstås teater produceret for børn op til 16 år. Ved opsøgende teater forstås teater, der opføres på steder, hvor publikum normalt kommer af andre grunde end for at se teater. For eksempel skoler, børneinstitutioner, biblioteker og arbejdspladser. Opsøgende teater kan både henvende sig til børn og voksne.

Hvordan virker refusionsordningen

Når kommunale eller amtskommunale institutioner køber teater

Ifølge Teaterlovens § 25 refunderer staten 50 pct. af kommuners og amtskommuners udgifter excl. moms ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater. Det betyder i praksis, at når en kommunal eller amtskommunal institution (for eksempel en børnehave eller en skole) køber en refusionsgodkendt teaterforestilling, kan kommunen eller amtskommunen få refunderet 50 pct. af forestillingens pris excl. moms fra staten. Hvis der tages entré til forestillingen gives der refusion til udgiften til køb af forestillingen fratrukket billetindtægten. Refusionen udbetales altid til kommunen eller amtskommunen - og ikke til den arrangerende institution.

Når ikke-kommunale og ikke-amtskommunale institutioner køber teaterforestillinger

Privatskoler, selvejende institutioner, teaterforeninger, statsinstitutioner og andre ikke-kommunale/amtskommunale institutioner kan kun få glæde af refusionsordningen, hvis de modtager et særligt tilskud fra kommunen eller amtskommunen til køb af børneteater og opsøgende teater. Hvis man ønsker at udnytte refusionsordningen i forbindelse med et arrangement, skal man derfor tage kontakt til sin kommune/amtskommune og lave en aftale.

Hvilke teatre eller teaterforestillinger udløser refusion

Alle forestillinger, der er produceret med støtte i henhold til Teaterloven, er refusionsgodkendte. Forestillinger, der ikke har modtaget støtte i henhold til Teaterloven, kan også refusionsgodkendes. Godkendelsen sker i Refusionsudvalget, som er nedsat under Kunststyrelsen. Udvalget gennemfører årligt et antal showcases, hvor teatrene fremfører udvalgte forestillinger for udvalget. Det fremgår af Den Røde Brochure hvilke forestillinger, der er blevet godkendt til refusion.

Hvilke udgifter berettiger til refusion

I Kulturministeriets bekendtgørelse (nr. 71, af den 26. februar 1997) kan kommuner og amter se, hvilke udgifter, der er refusionsberettigede, og hvilke der ikke er. Her følger et kort uddrag af bekendtgørelsens tekst. Hele bekendtgørelsen kan ses på www.kunststyrelsen.dk - gå direkte til Kunststyrelsens Teatercenter  her.

Følgende kommunale og amtskommunale udgifter er refusionsberettigede:

  1. Udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater, når disse købes af kommuner og amtskommuner samt kommunale og amtskommunale institutioner.
  2. Tilskud beregnet som et beløb pr. solgt billet til nedbringelse af billetprisen for refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater. Der ydes refusion uanset om billetter sælges til børn eller voksne.
  3. Tilskud til organisationer, foreninger, ikke-kommunale og ikke-amtskommunale institutioner m.v. til dækning af udgifter ved disses køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

 

Følgende kommunale og amtskommunale udgifter er ikke refusionsberettigede:

  1. Udgifter, hvortil der ydes statstilskud eller refusion i henhold til anden lovgivning, bortset fra bloktilskud
  2. Tilskud til nedbringelse af billetpriser for børn, der overærer teaterforestillinger for voksne.
  3. Tilskud til børneteater i abonnement i henhold til teaterlovens § 24
  4. Udgifter ved kommunale og amtskommunale institutioners administration af børneteater og opsøgende teater.

 

Der kan være fastsat særlige regler for refusionsberettigede udgifter i kommuner og amtskommuner, der har indgået kulturaftaler med Kulturministeriet.

Tilskud til køb af billetter

I Kulturministeriets bekendtgørelse (nr. 71 af 26. februar 1997) fremgår det, at det er muligt at indhente refusion på tilskud, til institutioners køb af billetter til stationære forestillinger. Det betyder, at kommunen/amtskommunen kan få refunderet halvdelen af det tilskud, som de har givet til for eksempel en børnehave, skole eller teaterforenings køb af teaterbilletter, hvis billetterne er købt uden brug af ungdoms-, gruppe- eller andre rabatordninger.

Forskel fra kommune til kommune

Refusionsordningen bliver forvaltet forskelligt fra kommune til kommune. Enkelte kommuner og amtskommuner er slet ikke opmærksomme på muligheden af at få refunderet 50 pct. af deres udgifter til køb af teaterforestillinger/ -billetter. I de tilfælde kan arrangører af børneteater og opsøgende teaterforestillinger med fordel gøre forvaltningen opmærksom på refusionsordningen.

Hvordan udbetales refusionen

Kommunen eller amtskommunen skal en gang om året inden 1. maj indsende en samlet opgørelse til Kunststyrelsen. Opgørelsen skal være fordelt på de tre tilskudsområder a, b og c. Spørgsmål vedrørende opgørelsen kan rettes til Kunststyrelsen.

Vil du vide mere

Teatercentrum og Kunststyrelsen svarer gerne på spørgsmål om refusionsordningen. På Teatercentrets hjemmeside er der en oversigt over refusionsgodkendte forestillinger og i øvrigt oplysninger om refusionsordningen.